ระเบียบ/กฎหมาย

05 เม.ย. 66
 1. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543-ฉบับการ์ตูน
 2. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
 3. ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน-อปท-2562
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-2548-ฉบับที่ 3-2561
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉ-2-2563-20-กค-63
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ -2547แก้เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4- พ.ศ.2561
 8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยบริหารประปาหมู่บ้าน-2548
 9. พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒
 10. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่-2-พ.ศ.2562
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ-พ.ศ.2563
 12. พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒