ระเบียบ/กฎหมาย

05 เม.ย. 66
 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนฯ2566
 2. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543-ฉบับการ์ตูน
 3. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
 4. ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พ.ศ.2562
 5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน-อปท-2562
 6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-2548-ฉบับที่ 3-2561
 7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-ฉ-2-2563-20-กค-63
 8. ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.๒๕๖๖
 9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยบริหารประปาหมู่บ้าน-2548
 10. พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒
 11. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-ฉบับที่-2-พ.ศ.2562
 12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ-พ.ศ.2563
 13. พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒