กองการศึกษา

นายนิเวศน์ เสนนอก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ.  098-5846279
นายศรายุทธ เหยิบไธสง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ. 082-6309452
นางวรรณภา ศรีอิสริยะ
ครู คศ.2
เบอร์ติดต่อ.088-7116527
นางสาวภาสิณี ธนาวร
ครู คศ.2
เบอร์ติดต่อ.081-3630562
นางวราภรณ์ พรมชาติ
ครู คศ.3
เบอร์ติดต่อ.063-2652646
นางดอกอ้อย เทียมกระโทก
ครู คศ.1
เบอร์ติดต่อ.096-0815238
นางสาวนิตยา วิเศษวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ.098-2308987
นางสาววีรวรรณ เดิ่นกลาง
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ.084-9418982
นางสาวจุฑาภรณ์ กรวยสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ.083-4198290