กองคลัง

นางสุภาภรณ์ การถาง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ.091-7354656
นายอาทรณ์ กิจจา นางสาวนงค์นุช เกาะสังข์ นางกุกลาบ บุญเรือง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ.083-4657044 เบอร์ติดต่อ.098-6343381 เบอร์ติดต่อ.087-4547119
นางเกษศินี โทสิงห์ นายวิเชียร ซุ่นกลาง  นางสาวอรัญญา ใกล้สุข
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยพนักงานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ.093-4628499 เบอร์ติดต่อ.061-0651083 เบอร์ติดต่อ.089-2258214
นางวราภรณ์ เสนนอก – ว่าง –
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ.095-6138379