กองช่าง

นายพิเชษฐ์ คงนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ.098-5863738
นายปิยะพงษ์ สุริยะคำวงษ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
เบอร์ติดต่อ. 063-3982311
นายภุชงค์ การถาง นางลักษณาภรณ์ อารมณ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ. 061-2528484 เบอร์ติดต่อ. 081-9973644
นายปฏิพันธ์ ล้ำกลาง
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์ติดต่อ.094-2914238