กองช่าง

นายพิเชษฐ์ คงนอก
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ.098-5863738
นายภุชงค์ การถาง นางลักษณาภรณ์ อารมณ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ.061-2528484 เบอร์ติดต่อ.081-9973644
นายปฏิพันธ์ ล้ำกลาง
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ.094-2914238