การประกาศการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

07 ต.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :