วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยนายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก (ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เทพาลัย) ได้ประชุมพิจารณาผลการดำเนินการของกองทุนฯ ประจำปี 2565 และแจ้งแนวทางการดำเนินการของกองทุนฯ ประจำปี 2566

21 ต.ค. 65