การประชุมผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy

29 ธ.ค. 64

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
ประชุมผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้าง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส