การประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง(ข้าว)

15 ธ.ค. 66