การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล

10 พ.ค. 65

1. คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัด                           2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผอ.กอง
3. คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชกา         4. คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วน
5. คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานให้รองปลัด
6.1 สำนักแบ่งงานสำนักปลัด   6.2 คำสั่งแต่งตั้งแบ่งงานกองคลัง
6.3 คำสั่งแบ่งงานกองช่าง      6.4 คำสั่งแบ่งงานส่วนการศึกษา