การแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

03 ก.พ. 63

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้จัดการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคอนเมือง ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาในยุคไทยแลนด์ 4.0 และปลูกจิตสำนึกให้รักกีฬา ปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ฯ