กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อระดับตำบลศาลาชัยเกิดผล วัดเทพาลัย เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

21 มี.ค. 65