กิจกรรมทำความสะอาดศูนย์พักคอยระดับตำบลรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ตำบลเทพาลัย

24 ก.พ. 65