กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพพระครูวิสุทธิภาวนาญาณ

07 ก.ค. 65