กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ ณ สระเจ้าหัวบ้านโคกแปะ

31 ก.ค. 63