กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายโรงเรียนในพื้นที่

15 พ.ค. 66