กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบ้านตะคร้อ หมู่ที่ 4

16 ก.ค. 63