กิจกรรมลงพื้นทีตรวจสอบสถานที่จัดตั้งตลาด ประเภท 2 ณ บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1

11 ม.ค. 64

กิจกรรมลงพื้นทีตรวจสอบสถานที่จัดตั้งตลาด ประเภท 2 ณ บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา