กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาใส่ปุ๋ย พรวนดิน ต้นไม้

21 ต.ค. 65

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

องค์กาารบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้ดำเนินกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยการปลูกต้นไม้

และบำรุงรักษาใส่ปุ๋ย พรวนดิน ต้นไม้ ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ………………….