กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562

05 ก.พ. 62

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30น.    ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี ต.เทพาลัย  อ.คง  จ.นครราชสีมา
โดยความร่วมมือ ทั้ง 3 ศูนย์ คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนเมือง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเทพาลัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
  2. เพื่อให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกยุคดิจิทัล
  3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  4. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในด้านการสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาในยุคไทยแลนด์ 4.0