กิจกรรมโคราชเมืองสะอาดกำจัดวัชพืชในคูคลองแหล่งเก็บน้ำบ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6

09 ก.ค. 63