กีฬาและนันทนาการ

03 ส.ค. 62
สนามกีฬาในตำบลเทพาลัย
ข้อมูลการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา
หนังสือสอบถามผู้นำชุมชน
ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา
บัญชีอุปกรณ์กีฬา/อุปกรณ์การออกกำลังกาย
รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ