โครงการอบรมพันธุ์ข้าวชุมชนและส่งเสริมเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2567

25 ส.ค. 66


        วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน วัดบ้านกระถิน หมู่ที่ 5 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง

         จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประชาชนสามารถดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกิดแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง

         และเกิดช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร และได้รับ

การเพิ่มพูนความรู้ในการประกอบอาชีพ