งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.เทพาลัยร่วมอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงรุ่นที่7/2558

27 ก.ค. 58

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.เทพาลัยร่วมอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงรุ่นที่7/2558