ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน

20 มิ.ย. 62

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 งานป้องกันอบต.เทพาลัย แจ้งรับการประสานจากรพ.สต.บ้านวัด ต.เทพาลัย ขอกำลังเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน ต.เทพาลัย นายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก นายกอบต.เทพาลัย จึงมีคำสั่งให้พ.จ.อ.ทิวากร พิรักษา หัวหน้างานป้องกันอบต.เทพาลัย จัดกำลังออกฉีดพ่นหมอกควัน