ดำเนินการตรวจ ATK ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

15 ธ.ค. 64

ดำเนินการตรวจ ATK ผู้ปกครองนักเรียน และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ตามมาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)