ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ฯ

01 พ.ค. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม)
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวโคก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)