ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 สมัยแรก

15 ก.พ. 67