ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-03 สายบ้านโนนคูรพัฒนา หมู่ที่ 17 (สายไปบ้านบุ่งตะครอง)

14 ธ.ค. 61

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-03 สายบ้านโนนคูรพัฒนา หมู่ที่ 17 (สายไปบ้านบุ่งตะครอง)