ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่น พ.ศ.2560 (รายชื่อผู้ได้รับถุงยังชีพ โควิด-19)

13 พ.ค. 63