ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย เรื่อง มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้พนักงานส่วนตำบลเข้าอบรม

10 มี.ค. 63