ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.3 ) เพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

27 มี.ค. 63