ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคืการบริหารส่วนตำบล

06 ต.ค. 64

ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ส