ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

02 ก.พ. 65

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยจึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย