ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.175-01 สายบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านหนองพรานปาน หมู่ที่ 6 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง (e-bidding)

21 ธ.ค. 63