ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตำแย หมู่ที่ ๑ (จากที่นานางสุพัตรา สินประกอบ-วัดป่าหนองแซง) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

28 พ.ย. 65

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตำแย หมู่ที่ ๑