ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระปทุม หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนางสามล เริญไธสง-ถนนมิตรภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 พ.ย. 65