ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

17 ม.ค. 65

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :