ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเทพาลัย

09 ก.ค. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเทพาลัย

เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเทพาลัย