ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

31 ต.ค. 65