ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย อันต้องเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

13 ธ.ค. 64

Image ยื่นแบบป้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :