ประชาสัมพันธ์สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.เทพาลัย

12 ต.ค. 64

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการกิจการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ดังนั้น จึงจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย หรือต้องการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการบริหารงาน การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ประชาชนสามารถเขียนข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นลงในแบบสำรวจทุกเดือน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :