พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ก่อนเปิดเทอม ประจำปี 2563

09 ก.ค. 63

พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก