ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน

11 ก.ค. 65