รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

18 พ.ค. 64

รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)