รณรงค์ปลูกจิตสำนึกไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566

13 มี.ค. 66

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย นายพิสุทธิ์  พร้อมจะบก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง กล่าวเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย สำหรับกิจกรรม ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานและเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งยืนหยัด ต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและมีผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนด