ระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย บ้านบุตำแย

10 ส.ค. 66