ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัด บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1

12 ม.ค. 64

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย และคณะผู้บริหาร
พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัด บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1