หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

07 พ.ค. 64

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏ   หลักเกณการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำ   หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบ   หลักเกณฑ์พัฒนาบุคลากร  หลักเกณสรรหาและคัดเลือก