องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัยประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน 2563

19 มิ.ย. 63