องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ผืนดินและน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

06 ก.ย. 66

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย ได้จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ผืนดินและน้ำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น ณ คลองน้ำสาธารณะประโยชน์โคกหนองรังกา หมู่ที่ 9 ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ………..